Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Nitrogen

Nitrogen är en smak- och luktfri, färglös, icke giftig och icke brännbar gas. 78 % av den luft som omger oss utgörs av kvävgas.

Nitrogen, N2, är flytande vid –196o C (kokpunkt) vid atmosfärstryck (1,013 bar), och används ofta som en inert gas, eftersom den ogärna reagerar med andra ämnen under normala förhållanden. Den används till exempel i:

  • Metallurgisk industri vid produktion av aluminium och stål för att hålla en inert atmosfär
  • Kemisk industri för inertering av tankar och syrgaskänsliga kemikalier 
  • Mekanisk industri som skärgas i lasrar
  • Laboratorier som bärgas för att bestämma sammansättningen av ett prov med hjälp av olika analysinstrument
  • Livsmedelsindustrin vid paketering av matvaror i gasatmosfär (MAP – Modified Atmosphere Packing) för att åstadkomma förlängd hållbarhet på matvarorna samtidigt som kvaliteten bevaras
  • Vid produktion av olja och gas används kvävgas efter underhållsstopp för att trycktesta utrustning för borrning och vidare bearbetning av olja och gas 


Kvävgas i flytande form används ofta till kylning och frysning av mat.

Kvävgasen levereras till våra kunder antingen i flytande form (LIN) med trailer, i mindre, kryogena behållare eller i gasflaskor.

Fakta Nitrogen

Gas utan lukt och färg vid normalt tryck och temperatur. Nitrogen är varken giftig, brännbar eller explosiv, men kan verka kvävande genom att den kan undantränga syret i stängda utrymmen. Det är en inert gas som innebär att den i mycket begränsad grad reagerar med andra ämnen. Nitrogen utgör ca. 78,1 % (vol.) av atmosfären. Produceras genom fraktionerad destillation av flytande luft. Levereras i komprimerad och flytande form.
Molekylvikt: 28,0 g/mol
Densitet gas, 1 bar, vid 15°C: 1,170 kg/m3
Rel. densitet gas/luft,
1 bar, vid 15°C:
0,967
Kokpunkt: -196°C