Raffinering

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG UTSTYR TIL RAFFINERINGINDUSTRIEN

Raffinerte forventninger

Kombiner 50 års erfaring med over 30 mill. m3 per dag med hydrogenkapasitet, og du har en leverandør med både erfaring og kunnskap til å hjelpe raffineriet med å lykkes i dagens utfordrende miljø. Hydrogen spiller en viktig rolle for å produsere transportdrivstoff med renere forbrenning og vi vet hvordan vi skal levere denne kritiske industrigassen på en sikker og effektiv måte. 

Vårt team tilbyr flere tiår med erfaring i prosjektering, prosjektledelse og drift av svært effektive og pålitelige hydrogenproduksjonsanlegg, gjenvinningssystemer og rørledningsnett rundt om i verden. Vi tilbyr også unike teknologier for raffinerier. Disse krever minimalt med kapital, bruker oksygen og andre industrigasser for å øke anleggenes kapasitet samtidig som utslippene reduseres og driftssikkerheten bedres.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Kjemikalier
Energi
Laboratorier
Rensing av vann og avløpsvann

INDUSTRIGASSER FOR RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Hydrogen

Hydrogen er viktig i dagens raffineringsindustri for å oppgradere tunge råoljer til de lettere hydrokarbonene som brukes som drivstoff for kjøretøy, i tillegg til at det bidrar til å oppfylle stadig strengere krav til drivstoff i transportbransjen.

Oksygen

Oksygen brukes i raffinerier for å øke kapasiteten ved katalytiske spaltingsanlegg (FCC-anlegg) og svovelgjenvinningsanlegg (SRU-anlegg), øke prosessovnens og hydrogenanleggets kapasitet og effektivitet, og for å rense avløpsvannet bedre.

Nitrogen

For å spyle ut uønskede gasser fra tanker og rørledninger brukes oftest nitrogen. Gassen kan også brukes til å strippe flyktige organiske forbindelser (VOC) fra avløpsvannet og dermed redusere VOC-utslipp.

INDUSTRIAPPLIKASJONER FOR RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Fluid Catalytic Cracker (FCC) Utslippsreduksjon

Reduser CO- og NOx-utslipp med opptil 60 prosent. Øke den operasjonelle fleksibiliteten i det katalytiske spaltingsanlegget med vår egenutviklede CONOx-applikasjon.
Vår egenutviklede teknologi, CONOX-applikasjonen, reduserer utslipp av CO og NOX med opptil 60 %. Dessuten vil den øke fleksibiliteten FCC-enheten.

Fluid Catalytic Cracker (FCC) Oksygen anriking

Vår teknologi og kunnskap om oksygenanriking kan forbedre regenereringskapasiteten i FCC-anlegget med opptil 35%.

Oksygenanriket forbrenning

Ved å bruke vår Oxy-Fuel forbrenningsteknologi i prosessovnene kan forbruket av fuel reduseres og kapasiteten økes for dermed å bedre ovnenes effektivitet og dessuten å redusere NOX utslippene. Oxy-Fuel er en effektiv måte å øke brennerkapasiteten på med minimale investeringer.

Oksygenanriket reformering

Øk utbyttet av hydrogen med 10-15% i Steam Methane Reformer (SMR) ved å injisere oksygen forbrenningssiden av reformeren.

Raffinerigasser

Vi kan gjøre stort sett alle fuelgasser, også de strømmene med høyt innhold av olefiner og tyngre hydrokarboner, om til fødegass til SMR eller til gassturbiner. Denne teknologien er også et utmerket alternativ til den vanlige «Hydrotreating»-metoden for å redusere svovelinnholdet i fuelgassene og for å møte stadig økende miljøkrav. Hydrogen- og LPG-fraksjonene kan også gjenvinnes fra fuelgassene med vår «Refinery Gas Processing»-teknologi.

Oksygenanriking av svovelanlegget

Øk kapasiteten på svovelgjenvinningsanlegget (SRU) med oksygenanrikning.

VOC-behandling og -gjenvinning

Man kan bruke den samme nitrogenkilden som allerede fins i raffineriet til spyle- og inertiseringsformål til å kondensere VOC-forbindelser i en prosesstrøm og dermed gjenvinne verdifulle produkter.

INDUSTRITJENESTER TIL RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Ytelseskontroll

Vi har brukt våre mange års erfaringer med SMR-anlegg til å utvikle en unik samling av verktøy slik at du kan identifisere og respondere på detaljer som innvirker på produktiviteten og effektiviteten, og du kan kjøre fabrikken på topp.

Hydrogen- og energioptimalisering

Våre spesialister kan arbeide sammen med deg for å finne detaljer i energiforbruket i hydrogensystemet ditt og som man ser forbedringsmuligheter i, og dermed utvikle en strategi for å forbedre den totale effektiviteten.

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, forsyningssystemer og applikasjoner til raffineringsindustrien. Vi samarbeider med deg for å optimalisere hvert trinn av prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke industritjenester. Det vil hjelpe deg med å overvåke og håndtere forsyningen av industrigasser, kontroll på hydrogen- og fuelgass-forsyningen og forbedre driften av raffineriet.

Se våre tjenester