Fiskeoppdrett

GASS OG TEKNOLOGILØSNINGER TIL FISKEOPPDRETT

Gass- og teknologiløsninger til fiskeoppdrett

Yara Praxair er en ledende leverandør i Norge på gass og teknologi til fiskeoppdrett.

Yara Praxair leverer løsninger i hele verdikjeden fra settefiskanlegg, via matfiskanlegg, prosessering av fisk til transporten helt fram til sluttbruker.

Vår visjon er å utvikle og levere løsninger til våre kunder i takt med deres behov og den generelle utviklingen i oppdrettsbransjen.

I tillegg til tradisjonell gassinnløsning-teknologi, har vi nå også en rekke nye konsepter og løsninger på områder som er i sterk utvikling innen segmentet.

Blant disse er nye og mer brukervennlige emballasjeløsninger, nye metoder for gassinnløsning til sjøs under behandling av fisk, rundt ventemerder, i lukkede merder og landbaserte sjøanlegg.

Meget aktuelt er nye løsninger i prosessleddet både på transport av fisk og pakkeløsninger for økt holdbarhet og kvalitet på produktet. Yara Praxair sitt teknologisenter i Porsgrunn står sentralt i denne utviklingen.

Se også under "Bruksområder" og "Produkter" for mer informasjon på området.

GASS TIL FISKEOPPDRETT

Oksygen

Brukes til oksygenering av vann i settefiskanlegg, landbaserte anlegg, i lukket anlegg under behandling mot lakselus, under transport av fisk og rundt ventemerder i perioder med lave Onivåer. Drivgass for ozon til desinfeksjon av vann.

Brukes også i verksteder i forbindelse med sveising og skjæring.

Gassen leveres komprimert i gassfase og som flytende på lagertank.

Karbondioksid

Brukes til MAP-pakking, frysing, kjøling og til transport av fisk ved superkjøling.

Gassen leveres komprimert i gassfase,  flytende på lagertank og i fast form som tørris. Tørris leveres som pellets, skiver eller produseres lokalt som tørris-snø.

Nitrogen

Brukes til MAP-pakking, frysing, kjøling og til inertisering av lagertanker med oksiderbare produkter.

Gassen leveres komprimert i gassfase og som flytende på lagertank.

INDUSTRIGASSER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Oksygenering

Det er behov for å tilsette oksygengass i vannet i alle laksens produksjonsfaser fra rogn til slaktebenk. Dette krever nøye tilpasset utstyr og teknologi ut fra fiskens behov og miljøet det det skal brukes i. Praxair har levert oksygen gjennom mange år til oppdrettsbransjen og utviklet nye metoder for innløsning av gass i vann etter hvert som nye behov har kommet til.

Settefisk

Det er behov for ekstra oksygen i settefiskanlegg enten det er gjennomstrømnings- eller RAS-anlegg.  Flytende oksygen leveres med bil til lagertank. Som back-up bør man ha en flaskepakke oksygen eller en ekstra tank for å tilfredsstille myndighetenes krav til dyrevelferd. Oksygenet løses inn i vannet med Hydrox DMT oksygeninnløser som sentral driftsoksygenering eller individuelt på karnivå.

Matfisk

Til avlusing av laks i lukkede presenninger benyttes flaskepakker oksygen for at fisken skal få det oksygenet den trenger. Flaskepakkene leveres i to utgaver, standard oksygenpakker med 200 bar trykk eller 300 bar offshore rack. Ikke bare under avlusning, men også i luseskjørt kan det oppstå mangel på oksygen i det øverste vannlaget hvor I-SOTM oksygeninnløser er et alternativ.

Lukkede merder i sjøen eller landbaserte anlegg med sjøvann har behov for oksygentilsetning. Oksygenet kan forsynes fra stasjonære tanker på land eller offshore tanker ute på sjøen. En "inline" Oxygenator montert i pumpeledningen vil sørge for effektiv innløsning av oksygen med et minimalt trykktap for å redusere energiutgiftene til et minimum.

Slakteri

Ventemerder er ofte plassert i lune viker med lite strøm og lav vannutskifting. I perioder med stor biomasse og høye sjøtemperaturer kan oksygenmetningen i sjøen bli for lav, noe som påvirker fiskens kondisjon og produktkvaliteten som slakteriet leverer. I-SOTM oksygeninnløser har vist seg å være en meget enkel og effektiv løsning for å holde oksygenmetningen på et forsvarlig nivå i ventemerdene. Har man kjøletanker for fisk på land vil en "inline" Oxygenator i pumpeledningen gi en effektiv innløsning av oksygen med minimalt trykktap.

Superkjøling

SuperGreenTM er Praxair sitt konsept på superkjøling av hel fisk og filet i forbindelse med lagring og transport. Konseptet SuperGreenTM har en rekke positive egenskaper som forlenget holdbarhet og økt kvalitet på produktet, sikker ubrutt kjølekjede, store transportbesparelser og et bærekraftig fotavtrykk.

Superkjøling av fisk gir mindre miljøfotavtrykk

Frysing og nedkjøling

Praxair leverer en rekke løsninger på området frysing og nedkjøling med flytende gasser som kjølemedium. Det leveres alt fra enkle batchfrysere, tilpassede løsninger i kundens eksisterende linjer, til store spiralfrysere.

Modisfisert atmosfærisk pakking (MAP)

Forleng holdbarheten på fisk, kjøtt, bakervarer og grønnsaker. Vi har over 200 spesialgassblandinger for matemballasje og kan bidra til at næringsmiddelindustri og pakkerier velger riktig alternativ til sine spesielle behov.

TJENESTER FOR FISKEOPPDRETT

Vi gjør mer enn å levere industrigasser og applikasjoner til energibransjen. Vi vil hjelpe deg med å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke industritjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan fokusere på å være så produktiv og effektiv som mulig.