Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oppbevaring av gassflasker

Følgende sikkerhetsregler gjelder for oppbevaring av gassflasker:

 • Oppbvaring av gassflasker bør forttrinnsvis skje i friluft. Lagres gassflasker innendørs må dette skje i godt ventilerte, tørre ryddige rom fri for unødig brennbart materiale.
 • Flaskene må lagres slik at det er uhindret adkomst til dem. Fulle og tomme flasker skal holdes adskilt og området skal merkes for hhv. fulle og tomme flasker. Dette for at brannvesen og annet innsatspersonell har oversikt og kan utføre sin innsats på en sikker, rask og effektiv måte.
 • Flaskene må ikke utsettes for høyere temperaturer enn 45 grader celsius. Ved lagring i friluft bør flaskene beskyttes mot fuktighet som kan føre til rustdannelser og påfølgende problemer med avskruing av hette.
 • Flasker med kondensert gass må skjermes mot direkte sterkt sollys. Karbondioksid,
  propan og mepran er blant de vanligste kondenserte gasser man her referer til.
 •  Flasker med kondensert brannfarlig eller giftig gass skal allti  lagres stående.
 •  Flasker med brannfarlig gass skal lagres minium 5 meter fra oksygen. Gassflasker med ulikt innhold lagres adskilt.
 •  Under håndtering og lagring skal hetten være påsatt flaskene. Flaskene skal lagres på en slik måte at de er sikret mot å falle.
 •  Flasker skal håndteres varsomt, ikke kastes, veltes eller utsettes for sterke støt eller slag. Spesielt kan dette innebære en risiko for acetylenflasker der resultatet av svært harde støt og slag kan være at man starter en acetylenspalting. En slik situasjon innebærer en betydelig risiko for at flasken eksploderer.
 •  Unngå å slepe eller rulle enkeltflasker. Bruk flasketralle med festekjetting. Bruk aldri løftemagnet eller stropp verken av kjetting, tau eller vaier ved løfting av flasker. Skal flasken løftes med kran eller gaffeltruck, må de håndteres i godkjent kurv eller rack.

Branneksponerte flasker

Ved brann må følgende tiltak iverksettes:

 • Varsle lokalt brannvesen umiddelbart.
 • Hvis mulig fjernes flaskene fra det branntruede området. Dette forutsettes utført  på et tidlig stadie uten risiko for involverte personale.
 • Hvis flaskene ikke kan fjernes så må de holdes nedkjølt med vann.
 • Området må evakueres.

Brann eller varmeeksponerte flasker innebærer en betydelig risiko. Sikkerhetssonen rundt et anlegg, hvor acetylenflasker er brann- eller varmeeksponert, er 300 meter.